จังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
นวัตกรรม-วิจัย
สทศ.
สถาบันส่งเสริการสอนวิทยาศาสตร์
สสส.
กองทุนเพื่อการศึกษา
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สนง.การวิจัยแห่งชาติ
กรมจัดหางาน
 

เช็คความเร็วอืนเตอร์เน็ต

พิจัดจังหวัดร้อยเอ็ด

Website Update
: 21-Mar-2023

20-Feb-2023 14:15
กยศ.

07-Dec-2022 13:43
ลงนามถวายพระพร

01-Nov-2022 10:56
R-TECH ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเศรษฐกิจที่เดินทางเข้าร่วมในการประชุมฯ
ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 และการประชุมอืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องAPEC 2022
25-Oct-2022 11:19
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22-Feb-2023 11:56>
งานวิชาการ เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
16-Feb-2023 13:51
การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (PVRS)
การใช้งานระบบ PVRS ช่วงเช้า
การใช้งานระบบ PVRS ช่วงบ่าย
13-Feb-2023 13:21
งานวิชาการ กำหนดการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ภาคเช้าระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และภาคบ่ายวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 
คลิกเข้าชม
การประชุมการจัดขบวนมิ่งมงคล
พระอุปคุตพระารชทาน ประจำปี 2566
คลิกเข้าชม
การประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายปฎิบัติ
รับนักเรียน นักศึกษา  ปีการศึกษา 2566
คลิกเข้าชม
รับการตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566
  คลิกเข้าชม
โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  ปี 2566
คลิกเข้าชมโครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างภายใน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน(ไฟฟ้า)
ออกแบบ Site ให้เป็นแบบแอป ในสมาร์ทโฟน
การสร้างแบบทดสอบ ออนไลน์ ด้วย Google Form
free counters